Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

Ηλεκτρονικά η διεκπεραίωση 81 υπηρεσιών για τους πολίτες


Ηλεκτρονικά θα μπορούν πλέον να παρέχονται μια σειρά από υπηρεσίες προς τους πολίτες μέσα από την εθνική διαδικτυακή πύλη «Ερμής»(www.ermis.gov.gr), αναβαθμίζοντας έτσι το επίπεδο παροχής υπηρεσίας προς τον πολίτη για 81 πιστοποιημένες διαδικασίες, όπως εκδόσεις πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, κλπ.

Για τις υπηρεσίες αυτές, η συναλλαγή του πολίτη με τη Δημόσια Διοίκηση, μπορεί πλέον να διεκπεραιώνεται μέχρι τέλους ηλεκτρονικά, χωρίς ο πρώτος να χρειάζεται να επισκεφθεί αυτοπροσώπως οποιαδήποτε υπηρεσία, είτε για να υποβάλλει αίτηση είτε για να παραλάβει έγγραφο. (Οι τυποποιημένες αυτές διαδικασίες του ΕΡΜΗ βρίσκονται στην αρχική σελίδα, κάτω από τον τίτλο Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες )

Μοναδική προϋπόθεση, ο πολίτης να έχει εγγραφεί ως χρήστης στην πύλη του «ΕΡΜΗ», και να μεταβεί στη συνέχεια για επιβεβαίωση της ταυτότητάς του σε οποιοδήποτε ΚΕΠ. Εκεί θα πρέπει να βεβαιώσει- προσκομίζοντας και την αστυνομική του ταυτότητα - ότι είναι ο κάτοχος συγκεκριμένου ηλεκτρονικού «λογαριασμού» στον «ΕΡΜΗ». Η διαδικασία της εγγραφής και επιβεβαίωσης ταυτότητας γίνεται μια φορά και μόνο για κάθε πολίτη, ο οποίος μπορεί στη συνέχεια να πραγματοποιεί πολλαπλές συναλλαγές με το δημόσιο από οποιοδήποτε υπολογιστή, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό του. Ο πολίτης αποκτά μια ηλεκτρονική θυρίδα στον «ΕΡΜΗ», στην οποία τοποθετούνται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες τα αιτούμενα έγγραφα. (Στην παρούσα φάση, τα έγγραφα τοποθετούνται στη θυρίδα από τα ΚΕΠ).

Ο πολίτης μπορεί να αξιοποιήσει περαιτέρω τα ηλεκτρονικά έγγραφα που θα λαμβάνει στη θυρίδα του, προωθώντας τα όπου χρειάζεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η εφαρμογή της οποίας επικαιροποιήθηκε με πρόσφατη εγκύκλιο του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν να έχουν ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας με το κοινό. Οι διευθύνσεις αυτές έχουν αναρτηθεί στον «ΕΡΜΗ». Oι εγγεγραμμένοι στον «ΕΡΜΗ» πολίτες, μπορούν να αποστέλλουν μηνύματα προς τις διευθύνσεις αυτές, με επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά έγγραφα που έχουν λάβει στη θυρίδα τους. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα που προέρχονται από τη θυρίδα του πολίτη, φέρουν όνομα ηλεκτρονικού αρχείου με κατάληξη .ermis, και έχουν ισχύ επικυρωμένου αντιγράφου. Οι δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν να αποδέχονται ως έγκυρα τα ηλεκτρονικά αυτά έγγραφα .

Επισημαίνεται ότι η νέα αυτή υπηρεσία προς τον πολίτη, αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο στη μετάβαση προς την ψηφιακή δημόσια διοίκηση, η οποία θα ολοκληρωθεί με την υλοποίηση των έργων πληροφορικής που έχουν ήδη προκηρυχθεί και χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» του ΕΣΠΑ, αλλά και με τη σταδιακή επέκταση της χρήσης ψηφιακής υπογραφής σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Παράλληλα, ο αριθμός των διαδικτυακά διαθεσίμων πιστοποιημένων διαδικασιών των ΚΕΠ θα αυξάνεται σταδιακά, ενώ το περιβάλλον της διαδικτυακής πύλης θα αναβαθμίζεται τεχνικά ώστε να γίνει περισσότερο εύχρηστη. Η υλοποίηση αυτής της δράσης εμπλουτισμού της παροχής υπηρεσιών προς τον πολίτη, καθίσταται δυνατή με τη συνδρομή της ΚΕΔΕ, των Δήμων όλης της χώρας, και των εργαζομένων στα ΚΕΠ.

Οι 81 υπηρεσίες που αναβαθμίζονται σε πλήρως ηλεκτρονικές είναι οι ακόλουθες:


1. Αίτηση - δήλωση συνταξιούχου για αλλαγή διεύθυνσης (Γ.Λογιστήριο του Κράτους/Συντάξεις Δημοσίου)
2. Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης
3. Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
4. Χορήγηση βεβαίωσης ποσού σύνταξης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ)
5. Βεβαίωση περί μη ασφάλισης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ)
6. Βεβαίωση περί μη συνταξιοδότησης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ)
7. Χορήγηση βεβαίωσης βαθμολογίας εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
8. Χορήγηση αντιγράφου άδειας επάρκειας διδασκαλίας γλώσσας (λόγω απώλειας, καταστροφής της ήδη εκδοθείσας)
9. Χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
10. Χορήγηση αποσπάσματος πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΟΑΤΑΠ)
11. Χορήγηση βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών από το ΔΟΑΤΑΠ
12. Χορήγηση πιστοποιητικού αποφοίτησης από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με ή χωρίς αναλυτική βαθμολογία
13. Χορήγηση πιστοποιητικού φοίτησης σε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με ή χωρίς αναλυτική βαθμολογία
14. Χορήγηση βεβαίωσης αποδοχών για υπηρετούντες δασκάλους ή νηπιαγωγούς
15. Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας για αναπληρωτές δασκάλους ή νηπιαγωγούς
16. Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας για αναπληρωτές καθηγητές
17. Χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για δασκάλους ή νηπιαγωγούς
18. Χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για καθηγητές
19. Χορήγηση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στον ΟΓΑ
20. Χορήγηση βεβαίωσης περί μη συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ
21. Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων
22. Χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας
23. Χορήγηση βεβαίωσης για το ομοταγές πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τα αναγνωρισμένα ΑΕΙ της αλλοδαπής (ΔΟΑΤΑΠ)
24. Χορήγηση ακριβούς αντιγράφου βαθμολογικής αντιστοιχίας - πράξης αναγνώρισης (ΔΟΑΤΑΠ)
25. Χορήγηση βεβαίωσης βαθμολογικής αντιστοιχίας (ΔΟΑΤΑΠ)
26. Χορήγηση πιστοποιητικού θαλάσσιας υπηρεσίας
27. Έκδοση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στο ΙΚΑ
28. Έκδοση βεβαίωσης περί μη συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ
29. Χορήγηση αντιγράφου αποσπάσματος του διαγράμματος καθώς και του πίνακα που συνοδεύει μία κυρωμένη πράξη εφαρμογής (τελική ιδιοκτησία, υποχρεώσεις εισφοράς σε γη και χρήμα του ν. 1337/83)
30. Βεβαιώσεις περί τροποποίησης ή μη καταστατικών Α.Ε., περί μη ανάκλησης άδειας σύστασης Α.Ε., περί του ισχύοντος Δ.Σ., περί καταβεβλημένου κεφαλαίου Α.Ε. και λοιπών στοιχείων καταχωρημένων στο Μητρώο Α.Ε.
31. Ενημέρωση καταναλωτή για τις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών και γενικά δικαιώματα καταναλωτή για την προστασία του
32. Χορήγησης βεβαίωσης χρόνου υπηρεσίας Αστυνομικών (Αστυφυλάκων – Αρχ/κων – Ανθυπαστυνόμων), Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών ( Ν. 2690/1999, άρθρα 4,5 και 12)
33. Βεβαίωση χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο στους Αστυνομικούς που υπηρετούν στην Ε.Κ.Α.Μ. και στο Τ.Ε.Ε.Μ (Ν. 1813/1988, άρθρα 20 παρ. 3 και 47 παρ.1)
34. Χορήγηση βεβαίωσης χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο, στους χειριστές ελικοπτέρων της Ελληνικής Αστυνομίας (Π.Δ. 1041/1979, άρθρα 41 και 43)
35. Χορήγηση βεβαίωσης του Ν. 142/1974
36. Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας Αστυνομικών Υπαλλήλων
37. Χορήγηση βεβαίωσης Ζώνης Επιχειρήσεων Ν. 1854/1951
38. Χορήγηση βεβαίωσης αναπηρίας (Ν. 1579/1950)
39. Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ανηλίκων
40. Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ή εξέτασης σε εξωτερικά ιατρεία ενηλίκων
41. Καταχώρηση εγκατάστασης εκτροφής, προμήθειας, πειραματισμού Π.Δ. 160/91 (64, Α΄)
42. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης ανασφάλιστων τετραπληγικών - παραπληγικών και ακρωτηριασμένων
43. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης τετραπληγικών - παραπληγικών ασφαλισμένων του δημοσίου
44. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας
45. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε σπαστικά άτομα
46. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα με βαριά αναπηρία
47. Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος καυσίμων
48. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης Βαριά Νοητικά Καθυστερημένων (Β.Ν.Κ.)
49. Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος σε μοναχικά άτομα άνω των 65 ετών και ανασφάλιστα άτομα
50. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από μεσογειακή αναιμία
51. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από αιμορροφιλία
52. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από AIDS
53. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης χανσενικών
54. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης κωφαλαλίας
55. Έγγραφή –Πιστοποίηση Εργοδότη για χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προκειμένου να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω Κ.Ε.Π. η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)
56. Χορήγηση βεβαίωσης για έγκριση ασφάλισης από τον ΟΓΑ - προώθηση δελτίου απογραφής για έκδοση βιβλιαρίου υγείας
57. Χορήγηση βεβαίωσης περί συνταξιοδότησης - διακοπής / αναστολής της συνταξιοδότησης και λοιπές βεβαιώσεις για τη συνταξιοδότηση από τον ΟΓΑ.
58. Εγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων του ΚΕΑΔ δικηγόρων ή ασκούντων δικηγόρων
59. Χορήγηση ενημερωτικού σημειώματος ΚΕΑΝ
60. Χορήγηση βεβαίωσης μη συνταξιοδότησης από το ΝΑΤ
61. Χορήγηση βεβαίωσης για το ύψος των μηνιαίων αποδοχών κύριας και επικουρικής σύνταξης από το ΝΑΤ
62. Χορήγηση υπηρεσιακού σημειώματος για την ανανέωση βιβλιαρίου υγείας στο διάστημα που δεν έχει εκδοθεί απόφαση συνταξιοδότησης
63. Πιστοποιητικό Σπουδών (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Μαθητείας, ΤΕΕ Α' Κύκλου, ΤΕΕ Β' Κύκλου)
64. Αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Μαθητείας, ΤΕΕ Α' Κύκλου, ΤΕΕ Β' Κύκλου)
65. Βεβαίωση για το χρόνο επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
66. Βεβαίωση χρόνου μη επιδοτούμενης ανεργίας ΟΑΕΔ
67. Βεβαίωση του ποσού της επιδοτούμενης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
68. Αίτηση καταγγελίας καταναλωτή στα ΚΕΠ
69. Βεβαίωση καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση από ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ
70. Βεβαίωση μη οφειλής για συμμετοχή σε διαγωνισμούς από ΟΑΕΕ-πρώην ΤΕΒΕ
71. Βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας Ν. 2084/92, για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από τη ΔΟΥ (ΟΑΕΕ - πρώην ΤΕΒΕ)
72. Έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στο ΤΣΑΥ
73. Διεκπεραίωση αίτησης - δήλωσης μερισματούχου για προεξόφληση μερισμάτων
74. Διεκπεραίωση αίτησης - δήλωσης ασφαλισμένου για αλλαγή διεύθυνσης
75. Διεκπεραίωση αίτησης - δήλωσης μετόχου για τη χορήγηση βεβαίωσης εξόφλησης οφειλής (ΜΤΠΥ)
76. Διεκπεραίωση αίτησης - δήλωσης μερισματούχου για έκδοση βεβαίωσης χορήγησης μερίσματος
77. Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για ειδικό λογαριασμό πρόσθετων παροχών (ΤΣΜΕΔΕ)
78. Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για κύρια σύνταξη ΤΣΜΕΔΕ
79. Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας (ΤΣΜΕΔΕ)
80. Χορήγηση βεβαίωσης συνταξιούχου (ΤΣΜΕΔΕ)
81. Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για τον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕethnos.gr

Read more » Διαβάστε περισσότερα...
Read more »

Δημόσιος υπάλληλος με μισθό 175.000 ευρώ


Την ώρα που ένας νεοδιόριστος δάσκαλος σε κάποιο μικρό νησί του Αιγαίου καλείται να ζήσει με λιγότερα από 800 ευρώ το μήνα, το ελληνικό Δημόσιο αποφάσισε πως έχει χρήματα για πέταμα.

Δε μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς, πως ο νέος πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) Χρήστος Σκλαβούνης θα λάβει μισθούς συνολικής αξίας 175.000 το χρόνο.

Η πρόκληση πάντως δεν αφορά αποκλειστικά το οικονομικό κομμάτι καθώς στο Υπουργείο Οικονομικών σκαρφίστηκαν ένα τέχνασμα προκειμένου να δικαιολογήσουν τις αστρονομικές απολαβές του νέου προέδρου του ΤΧΣ, υποτιμώντας τη νοημοσύνη των πολιτών. "Ο προηγούμενος πρόεδρος ήταν μερικής απασχόλησης, ενώ ο κ. Σκλαβούνης θα είναι αποκλειστικής", σημείωναν κύκλοι του Υπουργείου, θέλοντας να κατευγνάσουν τις αντιδράσεις.

Όπως πάντως μας είπαν καλά γνωρίζοντες, ο νέος πρόεδρος του ΤΧΣ αποτελεί προσωπική επιλογή του Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος τον γνωρίζει από τη θητεία του ως στέλεχος του χρηματοοικονομικού κολοσσού της UBS.newsbomb.gr
Read more » Διαβάστε περισσότερα...
Read more »

Ο πλουσιότερος στον κόσμο έχει περιουσία 72,7 δισ. Δολάρια


Ο Μπιλ Γκέιτς μετά από 6 χρόνια ξανακάθισε στο θρόνο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο εκθρονίζοντας τον Μεξικανό μεγιστάνα των τηλεπικοινωνιών Καρλος Σλιμ.

Από τα στοιχεία που δημοσιεύει το Bloomberg Billionaires Index το χρηματιστηριακό ράλι των τελευταίων εβδομάδων ''αυγάτισε'' την περιουσία του Μπιλ Γκέιτς στα 72,7 δισ. Δολάρια, φέρνοντας τον πάλι στην κορυφή για πρώτη φορά μετά το 2007.

Αντιθέτως ο Κάρλος Σλιμ καταριέται τη τύχη του αφού όσο και να μετράει και να ξαναμετράει την περιουσία του πάνω από 72,1 δισεκατομμύρια δολάρια δεν έχει.

Τρίτος και καταιδρωμένος ο Γουόρεν Μπάφετ με περιουσία στα 59,7 δισ. Δολάρια, ο οποίος προσανατολίζεται πια να κάνει αίτηση για κοινωνικό τιμολόγιο στη ΔΕΗ.
newsit.gr
Read more » Διαβάστε περισσότερα...
Read more »

Με μικρά ηλεκτροσόκ βελτιώνονται οι ικανότητες στα μαθηματικά


Με λίγα ακίνδυνα ηλεκτροσόκ στον εγκέφαλο, θα μπορούν στο μέλλον οι αδύναμοι στα μαθηματικά άνθρωποι, να βελτιώνουν τις ικανότητές τους.

Βρετανοί επιστήμονες ανακάλυψαν μια μη επεμβατική μέθοδο ηλεκτρικής διέγερσης του εγκεφάλου, η οποία αυξάνει τις επιδόσεις στα μαθηματικά, ενώ η βελτίωση δεν είναι μόνο παροδική, αλλά φαίνεται πως μπορεί να κρατήσει έως και έξι μήνες. Παραμένει ακόμα άγνωστο αν η τεχνική έχει παρενέργειες.

Οι ερευνητές του πανεπιστημίου της Οξφόρδης, με επικεφαλής τον γνωσιακό νευροεπιστήμονα Ρόι Κοέν Καντός, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο κορυφαίο περιοδικό βιολογίας «Current Biology», πραγματοποίησαν πειράματα με δύο ομάδες φοιτητών των 25 ατόμων η κάθε μία.
Χαμηλής ισχύος (έως ενός μιλιαμπέρ) και ταχείς ηλεκτρικοί παλμοί διοχετεύτηκαν μέσω δύο ηλεκτροδίων στον εγκέφαλο των εθελοντών της πρώτης ομάδας για 20 - 40 λεπτά την ημέρα επί πέντε ημέρες. Τα μαθηματικά τεστ που ακολούθησαν, έδειξαν ότι οι φοιτητές που είχαν υποστεί το μικρό ηλεκτροσόκ, τα πήγαν πολύ καλύτερα σε σχέση με τη δεύτερη ομάδα, στην οποία δεν είχε εφαρμοστεί η ίδια τεχνική, αν και οι εθελοντές νόμιζαν ότι και σε αυτούς είχε υπάρξει ηλεκτρική διέγερση (ένα είδος «πλασέμπο»).

Ορισμένες μαθηματικές πράξεις (π.χ. πολλαπλασιασμός αριθμών) οι φοιτητές της πρώτης ομάδας τις έλυναν με το μυαλό τους δύο έως πέντε φορές πιο γρήγορα, όταν είχε προηγηθεί το ήπιο ηλεκτροσόκ. Έξι μήνες μετά, υπήρχε ακόμα ταχύτητα αυξημένη έως 28% στη διενέργεια των νοητικών μαθηματικών πράξεων.

Αν οι μελλοντικές δοκιμές επιβεβαιώσουν ότι όντως η μέθοδος (που ονομάζεται «διακρανιακή διέγερση τυχαίου θορύβου») «δουλεύει» και είναι ασφαλής για την υγεία, είναι πιθανό κάποια μέρα να αξιοποιηθεί ευρέως σε κλινικές και σχολεία για να βελτιώσει τις επιδόσεις όσων υστερούν στα μαθηματικά.

Ο Ρόι Κοέν Καντός προειδοποίησε ότι οι άνθρωποι επ' ουδενί δεν πρέπει να δοκιμάσουν μόνοι τους να διεγείρουν ηλεκτρικά τον εγκέφαλό τους, καθώς κινδυνεύουν να του κάνουν ζημιά. Ακόμα, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η μέθοδος μελλοντικά θα μπορούσε να εφαρμοστεί, πέρα από τα μαθηματικά, σε όσους πάσχουν από νευροεκφυλιστικές παθήσεις όπως η άνοια, έχουν υποστεί εγκεφαλικό ή έχουν γενικότερες μαθησιακές δυσκολίες.

newsbomb.gr
Read more » Διαβάστε περισσότερα...
Read more »

Από ψυχική διαταραχή πάσχει έως και 20% των ανηλίκων στις ΗΠΑ


Οι ανήλικοι στις ΗΠΑ, σε ποσοστό έως 20%, πάσχουν από μια ψυχική διαταραχή όπως άγχος, κατάθλιψη ή ελλειμματική προσοχή, σύμφωνα με εκτενή έρευνα των ομοσπονδιακών αρχών υγείας που δόθηκε σήμερα.

«Το 13 έως 20% των παιδιών ηλικίας 3 έως 17 ετών που ζουν στις ΗΠΑ πάσχουν από ψυχική διαταραχή» και η τάση αυτή επιδεινώνεται, γράφουν οι συντάκτες της μελέτης αυτής που διεξήχθη από το 2005 έως το 2011.

Η ελλειμματική προσοχή είναι η διαταραχή που διαγιγνώσκεται συχνότερα (6,8% των ανηλίκων), ενώ ακολουθούν διαταραχές της συμπεριφοράς (3,5%), άγχος (3%), κατάθλιψη (2,1%), αυτισμός (1,1%) και το σύνδρομο Τουρέτ (0,2%).

Τα συμπτώματα των ψυχικών διαταραχών εξελίσσονται με την ηλικία και μπορούν να εκδηλωθούν με δυσκολίες στο παιχνίδι, στη μάθηση, στην ομιλία και στον έλεγχο των συναισθημάτων τους, διευκρινίζουν οι ερευνητές των ομοσπονδιακών κέντρων ελέγχου και πρόληψης των ασθενειών των ΗΠΑ που διεξήγαγαν αυτή τη μελέτη.

Οι πρώτες ενδείξεις εμφανίζονται γενικά στη νηπιακή ηλικία και διαταραχές μπορεί να εκδηλωθούν στην εφηβεία. Ο αυτισμός, αναφέρει η μελέτη, εκδηλώνεται στα παιδιά, και κυρίως στα αγόρια, ηλικίας 6 έως 11 ετών.

Η μελέτη δείχνει επίσης ότι το 4,7% των εφήβων (12-17 ετών) κάνει συστηματικά χρήση ναρκωτικών, το 4,2% αναπτύσσει μια έξη στο αλκοόλ και το 2,8% στο τσιγάρο.

Τα αγόρια έχουν, συχνότερα σε σχέση με τα κορίτσια, διαταραχές της προσοχής, της συμπεριφοράς, αυτισμό, άγχος, σύνδρομο Τουρέτ και εξάρτηση από το τσιγάρο. Η αυτοκτονία είναι εξάλλου πιο διαδεδομένη στα αγόρια στην εφηβεία.

Ωστόσο οι έφηβες εκδηλώνουν περισσότερο κατάθλιψη ή προβλήματα σε σχέση με το αλκοόλ.

Το 2010 η αυτοκτονία ήταν η δεύτερη αιτία θνησιμότητας στους εφήβους μετά τα δυστυχήματα, αναφέρει επίσης η έρευνα.
protothema.gr
Read more » Διαβάστε περισσότερα...
Read more »
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...